• Eenvoudig en comfortabel

    Betaling achteraf
  • Retourservice

    14 dagen op zicht
  • Leveringsvoorwaarden

    Directe verzending door de fabrikant
AGB_Kermi-GmbH_B2C_NL

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Kermi GmbH ten opzichte van een gebruiker

I. Geldigheidsgebied, begripsbepalingen

(1) Op alle bestellingen via de online shop van Kermi zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Deze regelen de zakelijke relatie tussen de exploitant van de online shop (hierna "aanbieder") en de klant (hierna "klant") bindend en exclusief. Afwijkende algemene voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij de leverancier uitdrukkelijk en schriftelijk instemt met de geldigheid ervan.

(2) De klant is een consument voor zover het doel van de bestelling niet hoofdzakelijk kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteiten. Anderzijds is de klant ondernemer wanneer hij als natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid bij het sluiten van de koopovereenkomst handelt in de uitoefening van een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

II. Offerte en einde overeenkomst

(1) De presentatie van producten in de online-shop is niet bindend voor het sluiten van een koopovereenkomst. Veelmeer geldt: de aanbiedingen moeten worden opgevat als een niet-bindende uitnodiging aan de klant om goederen te bestellen.

(2) Door het bestellen van goederen via de online-shop van Kermi of per telefoon geeft de klant een bindend aanbod om een koopovereenkomst af te sluiten. Met een druk op de knop "Kopen"/"Bestellen met betaalverplichting" geeft de klant een verplichtende bestelling van de in het winkelmandje zittende goederen.

(3) De bevestiging van ontvangst van uw bestelling volgt samen met het aannemen van de bestelling direct na verzending door een geautomatiseerde e-mail. Deze e-mailbevestiging geldt als bewijs dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen.

III. Prijzen/betalingsvoorwaarden/gevolgen van herroeping

(1) De op de productpagina's vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke BTW en andere prijselementen. Zij omvatten niet de verzendkosten.

Voor zover uit de opdrachtbevestiging (of de rekening) niets anders blijkt, moet het rekeningbedrag binnen 10 dagen na ontvangst van de orderbevestiging, echter uiterlijk bij levering op onze rekening zijn overgemaakt.

Als de klant niet tijdig betaalt, heeft de verkoper het recht vertragingsrente ter hoogte van 5 procentpunten over het basisbedrag te berekenen. De verkoper heeft het recht verdere leveringen uitsluitend tegen vooruitbetaling uit te voeren.

(2) Indien u een consument bent in de zin van §13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) en in deze hoedanigheid de aankoop doet, heeft u een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepalingen.

Herroepingsrecht

U hebt het recht binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde die niet de transporteur is, de goederen in eigendom hebt genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, 94447 Plattling (afdeling verkoop reservedelen;

e-mail Ersatzteile.Heiztechnik@Kermi.de resp. Ersatzteile.Sanitaer@kermi.de middels een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden brief, een fax of een e-mail) informeren over uw beslissing deze overeenkomst te herroepen.

U kunt ook het retourformulier gebruiken dat met de orderbevestiging is meegestuurd.

Om aanspraak te kunnen maken op de herroepingstermijn is het voldoende dat u de mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze als de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering hebt gekozen) terugbetalen, onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van dezelfde betaalwijze als u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen. In geen enkel geval zullen u kosten over deze terugbetaling worden berekend.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben terugontvangen of tot u ons bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk wat eerder komt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons hebt geïnformeerd over het herroepen van deze overeenkomst, aan ons terugsturen of teruggeven. De termijn geldt als aangehouden indien u de goederen voor afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt.

U bent slechts aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen indien deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het onderzoek naar hun aard, eigenschappen en werking.

Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn artikelen die speciaal zijn gefabriceerd, op basis van uw bestelling.

IV. Lever- en uitvoeringstijd

(1) De levertijd van de in de online shop aangeboden artikelen is ca. 1–3 werkdagen. De levertijd in een land binnen de EU is 2–3 werkdagen. Deze wordt bepaald vanaf de datum van onze bevestiging van ontvangst van de bestelling.

(2) De beschikbaarheid van de diverse producten is te zien in de online-shop.

Indien een product permanent niet leverbaar is, geeft de leverancier geen verklaring van aanvaarding af. Een overeenkomst komt in dat geval niet tot stand.

(3) Indien het door de klant in de bestelling aangewezen product slechts tijdelijk niet leverbaar is, zal de leverancier de klant hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

V. Garantie

(1) Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden voor de garantieaanspraken van de klant de wettelijke bepalingen van het kooprecht (§§433 e.v. BGB).

(2) Indien u ondernemer bent in de zin van §14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), zullen wij naar onze keuze garantie verlenen via het herstel van gebreken of een vervangende levering (nakoming achteraf). In geval van herstel van gebreken zijn wij niet verplicht de extra kosten te dragen die voortvloeien uit de verplaatsing van de goederen naar een andere locatie dan de locatie van uitvoering, voor zover de verplaatsing niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.

Verder bent u verplicht, eventuele gebreken in de zin van §377 HGB direct te melden. Bij zichtbare gebreken moet deze melding binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen plaatsvinden. Bij verborgen gebreken binnen 7 dagen na de ontdekking.

VI. Aansprakelijkheid

(1) Wij zijn onbeperkt aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid (ook van onze wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers) en conform de productaansprakelijkheidswetgeving. Wij zijn aansprakelijk voor lichte nalatigheid in geval van schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam en gezondheid.

(2) Voor het overige geldt de volgende beperkte aansprakelijkheid: bij lichte nalatigheid zijn wij alleen aansprakelijk bij schending van een wezenlijke contractuele verplichting, waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de naleving waarvan de klant regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichting). De aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid is beperkt tot het bedrag van de bij het sluiten van de overeenkomst voorzienbare schade, waarvan het optreden normaliter kan worden verwacht. Deze beperking geldt ook ten gunste van onze vertegenwoordigers.

VII. Eigendomsvoorbehoud

(1) De goederen blijven eigendom van de leverancier totdat de koopprijs volledig is betaald.

(2) Indien de klant handelt als ondernemer in de zin van §14 BGB:

De verkoper behoud het eigendom van de goederen tot ontvangst van alle betalingen uit de koopovereenkomst.

De koper moet de verkoper onmiddellijk schriftelijk informeren over alle toegang van derden, met name over executiemaatregelen en overige beperkingen van zijn eigendom. De koper moet aan de verkoper alle schades en kosten vergoeden die door deze verplichting niet na te komen en door noodzakelijke interventiemaatregelen tegen toegang van derden ontstaan.

Als de koper zich niet aan de overeenkomst houdt, met name wanneer de koper zijn betalingsverplichting ondanks een aanmaning door de verkoper niet nakomt, kan de verkoper na een vooraf gestelde termijn zich terugtrekken uit de overeenkomst en de teruggave van de nog in zijn eigendom zijnde goederen verlangen. Een terugtrekking uit de overeenkomst wordt alleen als een loutere terugtrekking uit de overeenkomst beschouwd indien een door de verkoper gestelde passende termijn voor levering vruchteloos is verstreken en het terugtrekken uit de overeenkomst is aangekondigd. De daardoor ontstane transportkosten draagt de koper. De inbeslagname van de goederen door de verkoper vormt altijd een terugtrekking uit de overeenkomst. De verkoper is bevoegd de producten na retourontvangst te gebruiken. De opbrengst van de verkoop wordt verrekend met de verplichtingen van de verkoper – verminderd met redelijke verkoopkosten.

De koper mag het onderwerp van de levering en de vorderingen die in plaats daarvan komen niet verpanden, noch in pand geven, noch als zekerheid overdragen of afstaan. Bij verpandingen of andere ingrepen van derden moet de koper ons hierover onmiddellijk schriftelijk informeren, zodat wij een klacht kunnen indienen overeenkomstig § 771 ZPO (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

De koper is verplicht de goederen als een goed rentmeester te behandelen.

VIII. Toepasselijk recht, contracttaal en verdeling van de bewijslast

(1) Voor wat betreft alle aanspraken en rechten uit deze overeenkomst geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland (BGB, HGB). De geldigheid van het UN-recht (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten. De contractuele taal is het Duits of de taal van het land waar Kermi een online-shop exploiteert.

(2. De wettelijke of gerechtelijke bewijslastverdeling mag door geen van de in de totale voorwaarden overeengekomen clausules worden gewijzigd.

IX. Overige bepalingen

(1) Als afzonderlijke bepalingen uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet-effectief of nietig zijn, dan blijven de overige bepalingen daarvan onberoerd.

(2) Alle voorwaarden en regelingen zijn genderneutraal en niet-discriminerend in de zin van de wet Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

(3) Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en sturen u de bestelgegevens per e-mail toe. Eerdere bestellingen kunt u in uw klantaccount inzien.

X. Deelname geschillencommissie conform Art. 14 par. 12 ODR-VO en § 36 VSBG

De Europese Commissie biedt een platform voor online-geschillenbeslechting (OG), dat u kunt vinden onder

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=DE.

Consumenten kunnen zich voor beslechting van hun geschillen wenden tot de Universalschlichtungsstelle des Bundes, Zentrum für Schlichtung e.V. Straßburger Str. 4 77694 Kehl https://www.verbraucher-schlichter.de.

Wij verklaren ons bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure.