• Eenvoudig en comfortabel

  Betaling achteraf
 • Retourservice

  14 dagen op zicht
 • Leveringsvoorwaarden

  Directe verzending door de fabrikant

Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden ten opzichte van een gebruiker

I. Geldigheidsgebied

  De onderstaande verkoopvoorwaarden gelden voor de tussen de verkoper en de koper afgesloten overeenkomst over de levering van goederen. Hiermee strijdige of van onze voorwaarden afwijkende voorwaarden van de besteller gelden uitsluitend wanneer wij uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd met de toepassing hiervan.

  Alle overeenkomsten die tussen de verkoper en de koper in verband met de koopovereenkomsten worden gesloten, zijn schriftelijk vastgelegd in de koopovereenkomst, deze voorwaarden en de opdrachtbevestiging van de verkoper. Er bestaan geen mondelinge nevenovereenkomsten.

II. Offerte en einde overeenkomst

  De offertes van de verkoper zijn vrijblijvend en zonder verplichting, tenzij de verkoper deze uitdrukkelijk schriftelijk als bindend heeft aangeduid.

  De aanbiedingen moeten worden opgevat als een niet-bindende uitnodiging aan de klant om goederen te bestellen. Door het bestellen van goederen via de website (www.kermi.nl of www.kermi.be) of per telefoon geeft de klant een bindend aanbod om een koopovereenkomst af te sluiten. De weergave van de producten in de online shop is geen wettelijk bindende offerte, maar een vrijblijvende online catalogus. Door op de knop "Kopen"/"Bestellen met betaalverplichting" geeft u een verplichtende bestelling van de in het winkelmandje zittende goederen. De bevestiging van ontvangst van uw bestelling volgt samen met het aannemen van de bestellilng direct na verzending door een geautomatiseerde e-mail. Deze e-mailbevestiging geldt als bewijs dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen.

III. Prijzen/betalingsvoorwaarden/gevolgen van herroeping

  De prijzen van de verkoper (prijs van de goederen, transportkosten, opgebouwde belastingen) worden bekend gemaakt aan de besteller voordat een bindende bestelling plaatsvindt. De prijs is inclusief btw en verpakkingskosten.

  Herroepingsrecht

  U hebt het recht binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen.

  De herroepingstermijn bedraagd veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde die niet de transporteur is, de goederen in eigendom hebt genomen.

  Om aanspraak te kunnen doen op uw herroepingsrecht moet u ons, Kermi Gmbh, Pankofen-Bahnhof 1, 94447 Plattling (Afdeling SVIE, Fax +49-9931/501757; e-mail: Ersatzteile.Sanitaer@Kermi.de, middels een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden brief, een fax of een e-mail) informeren over uw beslissing deze overeenkomst te herroepen.

  Om aanspraak te kunnen maken op de herroepingstermijn is het voldoende dat u de mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn verstuurt.

  Gevolgen van de herroeping

  Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze als de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering hebt gekozen), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van dezelfde betaalwijze als u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekiomen. In geen enkel geval zullen u kosten over deze terugbetaling worden berekend. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben terugontvangen of tot u ons bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk wat eerder komt.

  U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons hebt geïnformeerd over het herroepen van deze overeenkomst, aan ons terugsturen of teruggeven. De termijn geldt als aangehouden indien u de goederen voor afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt.

  U bent slechts aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen indien deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het onderzoek naar hun aard, eigenschappen en werking.

  Bij verschijnen van een nieuwe catalogus verliezen de oude prijzen hun geldigheid, voor zover niet reeds tegen deze voorwaarden een overeenkomst tot stand is gekomen. De prijzen in de catalogus zijn niet geldig, wanneer de koper de goederen persoonlijk op de verkooplocatie uitzoekt.

  Voor zover uit de opdrachtbevestiging (of de rekening) niets anders blijkt, moet het bedrag (zonder vermindering) direct, echter uiterlijk bij levering van de goederen worden voldaan.

  Als de koper niet tijdig betaalt, heeft de verkoper het recht vertragingsrente ter hoogte van 5 procentpunten over het basisbedrag te berekenen. Bovendien kan de verkoper te allen tijde een hoger renteverlies bewijzen en berekenen. In geval van betalingsachterstand is de verkoper ook bevoegd tot het herroepen van eventuele overeengekomen kortingen, rabatten en overige voordelen. De verkoper heeft het recht verdere leveringen uitsluitend tegen vooruitbetaling uit te voeren. Wij behouden ons het recht voor om verdere schadeclaims in te dienen.

  Uw bestelling kan op de volgende manieren worden betaald: koop op rekening, PayPal

IV. Lever- en uitvoeringstijd

  De levertijd van de in de online shop aangeboden artikelen is ca. 2-3 werkdagen.

  In geval van onvoorziene belemmeringen die buiten de macht van verkoper liggen en die verkoper ondanks redelijke zorgvuldigheid in de omstandigheden van het geval, bijvoorbeeld door overmacht (bijv. oorlog, brand en natuurrampen), niet heeft kunnen voorkomen, is verkoper gerechtigd de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen. De verkoper informeert de koper per ommegaande over dergelijke omstandigheden en zal door de klant gedane betalingen direct terugvergoeden. Als de belemmering leidt tot een verschuiving van meer dan een maand, dan heeft de verkoper ook het recht zich geheel of gedeeltelijk terug te trekken uit de overeenkomst tot levering.

  In geval van vertraagde levering kan de koper zich terugtrekken uit de overeenkomst na niet-succesvol verstrijken van een redelijke termijn; in geval de verkoper niet kan presteren, heeft hij dit recht ook zonder dat hiervoor een termijn gesteld is.

  Indien een transactie voor levering op een vaste datum is overeengekomen, is de verkoper aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen; hetzelfde geldt indien de koper kan beweren dat zijn belang bij de uitvoering van de overeenkomst is komen te vervallen door de vertraging waarvoor de verkoper verantwoordelijk is.

  De verkoper is aansprakelijk jegens de koper in geval van vertraging in de levering in overeenstemming met de wettelijke bepalingen indien de vertraging te wijten is aan een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim waarvoor de verkoper verantwoordelijk is. De verkoper is verantwoordelijk voor de schuld van zijn vertegenwoordigers of plaatsvervangers. Indien de vertraging in de levering niet te wijten is aan een opzettelijke of grof nalatige contractbreuk waarvoor de verkoper verantwoordelijk is, is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade.

  Indien de vertraging in de levering waarvoor de verkoper verantwoordelijk is, berust op een toekenbare schending van een essentiële contractuele verplichting of een hoofdverplichting (hoofdverplichtingen zijn essentiële contractuele verplichtingen, dus verplichtingen die het karakter van de overeenkomst bepalen en waarop de contractpartner zich kan beroepen, het zijn daarom essentiële rechten en verplichtingen die de voorwaarden scheppen voor het uitvoeren van de overeenkomst en die onontbeerlijk zijn voor het bereiken van het doel van de overeenkomst), dan is de verkoper aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen; in dit geval is de aansprakelijkheid voor de schadevergoeding beperkt tot de te voorziene, typisch optredende schade.

  De verkoper behoudt te allen tijde het recht op deelleveringen en deeldiensten, voor zover dit de koper kan worden aangerekend.

V. Aansprakelijkheid voor materiaalfouten en eigendomsgebreken

  Voor zover sprake is van materiaalfouten en eigendomsgebreken hebben wij naar keuze van de klant het recht het gebrek te verhelpen of een product te leveren dat vrij is van gebreken (aanvullende levering).

  Als een of beide wijzen van aanvullende levering onmogelijk of buiten verhouding is, dan hebben wij het recht het uitvoeren van deze aanvullende levering te weigeren. Wij kunnen de aanvullende levering weigeren zolang de klant niet in een zodanige mate aan zijn betalingsverplichting tegenover ons voldoet, dat dit overeenkomt met het gedeelte van de levering dat zonder gebreken is.

  Wij dragen alle vor de nalevering benodigde kosten, met name transport-, weeg-, arbeids- en materiaalkosten; uitgesloten zijn kosten die ontstaan door transport van de goederen naar een andere locatie als hier meerkosten door ontstaan.

  Mocht de onder artikel V.1 genoemde nalevering onmogelijk zijn of mislukken, dan heeft de besteller de keuze ofwel de koopprijs dienovereenkomstig te verlagen, ofwel zich volgens de wettelijke regels terug te trekken uit de overeenkomst. Dit geldt met name bij toerekenbare vertraging of weigering van de nalevering, ook als deze voor de tweede keer mislukt. Overige claims van de besteller om welke reden dan ook zijn conform VI. uitgesloten of beperkt.

  Er wordt geen aansprakelijkheid voor schade om de volgende redenen genomen: niet-beoogd of niet-deskundig gebruik, gebrekkige montage door de besteller of een derde, natuurlijke en normale slijtage, gebrekkige of nalatige behandeling, excessief gebruik, ongeschikte bedrijfsmiddelen, gebrekkige bouwwerkzaamheden, ongeschikte bouwgrond, chemische, eletrochemische of elektrische invloeden (voor zover niet door ons vertegenwoordigd), niet-deskundige wijzigingen of reparatiewerkzaamheden of wijzigingen of reparatiewerkzaamheden zonder voorafgaande toestemming van ons.

  Voor zover het om claims gaat waarvoor conform artikel V of VI een beperkte aansprakelijkheid bestaat, geldt met het oog op de verjaring van deze claims het volgende: bij verkoop van gebruikte producten verjaren claims wegens gebreken één jaar na aflevering van de gekochte producten. Bij de verkoop van nieuwe producten verjaren claims wegens gebreken twee jaar na afsluiting van de koop. Bij producten die overeenkomstig hun gebruikelijke gebruiksadviezen voor een bouwwerk zijn gebruikt en de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt, treedt verjaring pas na vijf jaar op. Claims voor mindering en het uitoefenen van een herroepingsrecht zijn uitgesloten, voor zover de naleveringsclaim verjaard is. De klant kan in geval van zin 3 echter de betaling van de koopprijs in zoverre weigeren, als hij op grond van de herroeping of de mindering daartoe gerechtigd is; in geval van uitsluiting van herroepingsrecht en een daaropvolgende betalingsweigering hebben wij het recht ons uit de overeenkomst terug te trekken.

  Toezeggingen en garanties zijn slechts effectief afgegeven, wanneer wij ze uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigen.

  Geen van de hierboven vermelde clausules heeft als doel het wijzigen van de wettelijke of gerechtelijke bewijslastverdeling.

VI. Herroepen door de klant en overige aansprakelijkheid

  Het wettelijke herroepingsrecht van de besteller mag – afgezien van de gevallen genoemd in artikel V – niet worden uitgesloten noch beperkt. Evenzo mogen aan ons toegekende wettelijke of contractuele rechten en claims worden uitgesloten noch beperkt.

  Wij zijn onbeperkt aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid (ook van onze wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers) en voor letsel aan ledematen, lichaam en gezondheid. Verder zijn wij onbeperkt aansprakelijk bij de afgifte van garanties en toezeggingen, indien juist een daaronder vallend gebrek onze aansprakelijkheid uitoefent. Ook bij de aansprakelijkheid uit gevaarlijke situaties (met name van de productaansprakelijkheidswetgeving) bestaat geen beperking. Elke aansprakelijkheid volgens de principes van het verhaal van de ondernemer volgens §§ 478 e.v. van het Duitse Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

  Bij overige toerekenbare inbreuk op essentiële contractverplichtingen (hoofdverplichtingen, zie nr. 8 zin 2) is onze resterende aansprakelijkheid beperkt tot de contracttypische, voorzienbare schade.

  Verder is de aansprakelijkheid – uit welke rechtsgrond dan ook (met name claims vanwege inbreuk op contractuele hoofd- en nevenverplichtingen, niet-geoorloofde handling en overige onrechtmatige aansprakelijkheid) – uitgesloten.

  Ditzelfde (uitsluitingen, beperking en uitzonderingen daarop) geldt voor claims in tegengestelde richting bij contractafsluiting.

  In het geval van verleggen van de inspanningsverplichting (met uitzondering van hetgeen conform §§ 439 II, 635 II van het Duitse Burgerlijk Wetboek) geldt overeenkomstig artikel VI.

  Een uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid geldt ook voor onze wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers.

  Een omkering van de bewijslast is niet de bedoeling. Hoofdverplichtingen zijn essentiële contractuele verplichtingen, dus verplichtingen die het karakter van de overeenkomst bepalen en waarop de contractpartner zich kan beroepen, het zijn daarom essentiële rechten en verplichtingen die de voorwaarden scheppen voor het uitvoeren van de overeenkomst en die onontbeerlijk zijn voor het bereiken van het doel van de overeenkomst.

VII. Eigendomsvoorbehoud

  De verkoper behoud het eigendom van de goederen tot ontvangst van alle betalingen uit de koopovereenkomst.

  De koper moet de verkoper onmiddellijk schriftelijk informeren over alle toegang van derden, met name over executiemaatregelen en overige beperkingen van zijn eigendom. De koper moet aan de verkoper alle schades en kosten vergoeden die door deze verplichting niet na te komen en door noodzakelikjke interventiemaatregelen tegen toegang van derden ontstaan.

  Als de koper zich niet aan de overeenkomst houdt, met name wanneer de koper zijn betalingsverplichting ondanks een aanmaning door de verkoper niet nakomt, kan de verkoper na een vooraf gestelde termijn zich terugtrekken uit de overeenkomst en de teruggave van de nog in zijn eigendom zijnde goederen verlangen. Een terugtrekking uit de overeenkomst wordt alleen als een loutere terugtrekking uit de overeenkomst beschouwd indien een door de verkoper gestelde passende termijn voor levering vruchteloos is verstreken en het terugtrekken uit de overeenkomst is aangekondigd. De daardoor onstane transportkosten draagt de koper. De inbeslagname van de goederen door de verkoper vormt altijd een terugtrekking uit de overeenkomst. De verkoper is bevoegd de producten na retourontvangst te gebruiken. De opbrengst van de verkoop wordt verrekend met de verplichtingen van de verkoper – verminderd met redelijke verkoopkosten.

  De koper mag het onderwerp van de levering en de vorderingen die in plaats daarvan komen niet verpanden, noch in pand geven, noch als zekerheid overdragen of afstaan. Bij verpandingen of andere ingrepen van derden moet de koper ons hierover onmiddellijk schriftelijk informeren, zodat wij een klacht kunnen indienen overeenkomstig § 771 ZPO (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

  De koper is verplicht de goederen als een goed rentmeester te behandelen.

VIII. Toepasselijk recht, contracttaal en verdeling van de bewijslast

  Voor wat betreft alle aanspraken en rechten uit deze overeenkomst geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland (BGB, HGB). De geldigheid van het UN-recht (CISG) en de collisieregels van de importwet en het conflictenrecht van de inleidende wet bij het burgerlijk wetboek (EGBGE) is uitdrukkelijk uitgesloten. De taal van de overeenkomsten is Duits.

  De wettelijke of gerechtelijke bewijslastverdeling mag door geen van de in de totale voorwaarden overeengekomen clausules worden gewijzigd.

IX. Overige bepalingen

  Wijzigingen in de overeenkomst kunnen slechts na toestemming van ons effectief worden.

  Als afzonderlijke bepalingen uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet-effectief of nietig zijn, dan blijven de overige bepalingen daarvan onberoerd.

  Alle voorwaarden en regelingen zijn genderneutraal en niet-discriminerend in de zin van de Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

  Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en sturen u de bestelgegevens per e-mail toe. Eerdere bestellingen kunt u in uw klantaccount inzien.

X. Deelname geschillencommissie conform Art. 14 par. 12 ODR-VO en § 36 VSBG

  De Europese Commissie biedt een platform voor online-geschillenbeslechting (OG), dat u kunt vinden onder https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL. Consumenten kunnen zich voor beslechting van hun geschillen wenden tot de Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle van het Zentrum für Schlichtung e.V. Straßburger Str. 8 77694 Kehl https://www.degeschillencommissie.nl/. Wij zijn verplicht deel te nemen aan procedures voor geschillenbeslechting van dit instituut. Wij zullen deelnemen aan een dergelijke procedure.